Analiza hrane

prehrambeni proizvodi, voće i povrće, dečija hrana, dijetetika, aditivi, hrana za životinje,...

Telefon: +381 65 847 39 51 | E-mail: hrana@anahem.org

Pesticidi u hrani GC-MS/MS i LC-MS/MS tehnikikama

Teški metali u hrani ICP-MS tehnikom

Mikotoksini u hrani LC-MS/MS tehnikom

Mikrobiološko ispitivanje hrane

Radioaktinvost u hrani HPGe gama spektrometrom

Priprema hrane za analizu teških metala mikrotalasnom digestijom

Fizičko-hemijski parametri (destilacije, ekstrakcije, refrakcija, polarimetrija, itd...)

Uzorkovanje hrane i transport uzoraka uz hladjenje