Sertifikati


Sertifikati, Ovlašćenja, Licence, Politike

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI SRPS ISO/IEC 17025
• Akreditacioni br. 01-261
(PDF)
SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
• ISO 9001:2015; Sertifikat br. 18457/0
(PDF)
SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
• ISO 14001:2015; Sertifikat br. 03244/0
(PDF)
SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU
• BS OSHAS 18001:2007; Sertifikat br. 01843/0
(PDF)
ISPITIVANJE OTPADA. UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADA (karakterizacija (fizička, fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja otpada) i klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje)
• Ovlašćenje br. 19-00-00489/2014-16 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA (hrane) I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (fizičko-hemijske analize, mikrobiološke analize i superanalize)
• Rešenje br. 530-02-159/2017-10 Ministarstva zdravlja
ISPITIVANJE VODE. UZORKOVANJE I FIZIČKO-HEMIJSKA, MIKROBIOLOŠKA I RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA
• Ovlašćenje br. 325-00-1649/2016-07 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
MERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA
• Dozvola br. 353-01-00935/1/2016-17 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
MERENJE KVALITETA VAZDUHA
• Dozvola br. 353-01-00247/2013-08 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
• Rešenje br. 353-01-002012016-16 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
MERENJE SADRŽAJA RADIONUKLIDA (voda za piće, životne namirnice, stočna hrana, lekovi, predmeti opšte upotrebe, građevinski material, veštačka đubriva, rude, metalni proizvodi primarnog oblika, mineralne sirovine, sekundarne sirovine i drugo). OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, I TO: POJEDINA ISPITIVANJA U OBLASTI MONITORINGA, GAMA SPEKTROMETRIJSKA ISPITIVANJA I ISPITIVANJA UKUPNE ALFA I UKUPNE BETA AKTIVNOSTI
• Ovlašćenje br. 532-01-00043/2018-02/1 Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI
• Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti br. 164-00-00079/2014-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – BIOLOŠKE ŠTETNOSTI
• Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti br. 164-02-00070/2015-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
MERENJE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE
• Ovlašćenje br. 532-01-00060/2016-02 Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
POLITIKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
(PDF)
POLITIKA KVALITETA
(PDF)
POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
(PDF)