Usluge


Fizičko-hemijske, radiološke, mikrobiološke analize

Materijal koji se analizira

 • Životna sredina (voda, zemljište, sediment, industrijski otpad, ugalj, vazduh),
 • Proizvodi (prehrambeni, ambalaža, kozmetika, tekstil, dečje igračke, elektrotehnički materijal, duvan i duvanski proizvodi...) i sirovine
 • Uzorci sa površina (brisevi) iz zone proizvodnje i rukovanja hranom

Parametri koji se određuju

 • Teški metali
 • Organski zagađivači i pesticidi
 • Radionuklidi
 • Neorganski konstituenti
 • Razni fizičko-hemijski parametri
 • Bakterije, kvasci i plesni
 • Buka

Tehnike koje se koriste

 • AAS (atomska apsorpciona spektrometrija: plamena, hidridna i grafitna tehnika)
 • ICP-OES (optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom)
 • ICP-MS (masena spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom)
 • GC (gasna hromatografija)
 • GC-MS (gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom)
 • IC (jonska hromatografija)
 • HPLC (tečna hromatografija)
 • TOC (ukupni organski ugljenik) analiza
 • CHNS (elementarna) analiza
 • UV/VIS (spektrofotometrija)
 • FTIR (infracrvena spektrometrija)
 • Alfa/Beta radioaktivnost
 • Gama spektrometrija
 • Gajgerov brojač - dozimetar
 • XRF spektrometrija
 • Klasične hemijske analize
 • Mikrobiološke tehnike
 • HPLC-MS (tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom)
 • LC-MS (tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom)

Metode prema kojima se radi

 • SRPS, EN, ISO, EPA, AOAC, ASTM, ...
 • Metode drugih relevantnih međunarodnih organizacija
 • Metode iz publikovane naučne literature
 • Dokumentovane laboratorijske metode