ISPITIVANJE OTPADA

Laboratorija Anahem poseduje ovlašćenje Ministarstva zaštite životne sredine  za:

 • Kategorizacija otpada
 • Ispitivanje otpada u cilju prekograničnog kretanja, uvoza i tranzita

Bavimo se analizom svih vrsta otpada:

 • Otpadi koji nastaju u istraživanjima, iskopavanjima iz rudnika ili kamenoloma, i fizičkom i hemijskom tretmanu mineral
 • Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane
 • Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja
 • Otpadi iz kožne, krznarske i tekstilne industrije
 • Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja
 • Otpadi od neorganske hemijske prerade
 • Otpadi od organske hemijske prerade
 • Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje
 • Otpadi iz fotografske industrije
 • Otpadi iz termičkih procesa
 • Otpadi iz termičkih procesa
 • Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala
 • Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
 • Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva
 • Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi (osim 07 i 08)
 • Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano
 • Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)
 • Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja
 • Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji
 • Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji
 • Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi)
 • komunalni otpad, metalni otpad, otpadi iz proizvodnje, medicinskog otpada, otpad od zdravstvene zaštite ljudi i životnja

Tehnike na kojim sa vrše analize su:

 • Teški metali u otpadu ICP-OES tehnikom
 • Isparljive organske supstance “headspace“-GC-MS tehnikom
 • Analiza elemenata XRF tehnikom
 • Radioaktivnost u otpadu HPGe gama spektrometrom
 • Voda u organskim tečnostima “Karl Fischer”
 • Određivanje tačke paljenja