ISPITIVANJE VODE

 

Laboratorija ANAHEM DOO BEOGRAD je akreditovana za ispitivanje površinskih, podzemnih, otpadnih voda, vode za piće, flaširane vode za piće, izvorske, mineralne i stone vode, kotlovske vode i vode nepoznatog porekla. Posedujemo ovlašćenje nadležnog ministarstva – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Akreditovani smo za sledeće parametre u vodi:

pH, elektroprovodljivost, temperature, rastvorni kiseonik, mutnoća, rezidualni hlor, ukupni hlor, boja, oksido-redukcioni potencijal, BPK5, HPK, KMnO4, ostatak isparenja na 105 ⁰C, ulja i masti, alkalitet, deterdženti, indeks fenola, azot po Kjeldal-u, sadržaj amonijaka, anjoni, katjoni, suspendovane materije, TOC, ukupan fosfor, taložne materije po Imhoff-u, cijanidi, sulfidi, metali, mineralna ulja, pesticide, policiklični aromatični ugljovodonici, polihlorovani bifenili, etilmerkaptani, organokalajna jedinjenja, lako isparljivi ugljovodonici, trihalometani, AOX, EOX, POX, TOX, akrilamid, mikrobiološko ispitivanje, radiološko ispitivanje (ukupna α i β aktivnost, gama spektrometrija).

Akreditovani smo i za 24h uzorkovanje otpadne vode, merenje nivoa podzemne vode u bunarima, merenje protoka vode – efluenta u otvorenim kanalima (Parshallov kanal), u otvorenim kanalima na prelivima, merenje protoka u otvorenim kanalima merenjem brzine i površine.

Tehnike na kojim sa vrše analize su:

– F-AAS, HG-AAS, GF-AAS, ICP-OES, ICP-MS,

– GC-MS/MS, GC-MS, GC ECD, GC FID, GC PID,

– UV-VIS

– HPLC, ICA, ICC

– gravimetrija

Mikrobiološka ispitivanja

  • Mikrobiološko ispitivanje vode za piće (bunarska, izvorska, voda iz gradskog vodovoda, mineralna i flaširana voda) – ispituje se prisustvo bakterija pokazatelja fekalnog zagađenja – Escherichia coli i koliformne bakterije, streptokoke fekalnog porekla, vrste roda Proteus, Pseudomonas aeruginosa, sporogeni sulfitoredukujići anaerobi, kao i određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama.
  • Mikrobiološko ispitivanje površinskih voda (rečne i otpadne vode) – ispituje se prisustvo bakterija pokazatelja fekalnog zagađenja – Escherichia coli i koliformne bakterije, streptokoke fekalnog porekla, kao i određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama.
  • Mikrobiološko ispitivanje bazenske vode – ispituje se prisustvo bakterija pokazatelja fekalnog zagađenja – Escherichia coli i  koliformne bakterije, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus , kao i određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama.
  • Mikrobiološko ispitivanje Legionela spp. – ispituje se kod termalnih bazena, ali i u industrijskim postrojenjima gde se taloži topla voda.
  • Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta vazduha – sa aspekta klasifikacije biološke štetnosti zasnovan na uticaju tih štetnosti na zdravlje zaposlenih, ali i ispitivanje mikrobiološkog kvaliteta vazduha u prehrambenim i farmaceutskim pogonima sa aspekta uticaja vazduha na kvalitet proizvoda.