PRAVILA POSLOVANJA

Opšta pravila poslovanja ANAHEM DOO 

Sve Usluge[1] koje  Anahem doo Beograd (u daljem tekstu laboratorija ANAHEM) nudi i ugovara, se obavljaju prema sledećim opštim uslovima:

 1. Laboratorijska ispitivanja se sprovode u skladu sa:

         – tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,

         – dokumentovanim metodama laboratorije, procedurama i instrukcijama.

Ukoliko korisnik nema specifične zahteve, ispitivanje će se obaviti primenom odgovarajućih metoda ispitivanja (akreditovanih metoda u okviru obimu akreditacije dostupnim na www.registar.ats.rs pretragom 01-261 ili prema drugim referentnim dokumentima), koja omogućava ispunjenje zahteva korisnika.

 1. Korisnik ispitivanja je obavezan da blagovremeno, pisanim zahtevom obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost navedenih informacija. Ukoliko korisnik zahteva da se ispitivanja obave zastarelom ili neadekvatnom metodom, laboratorija Anahem će obavestiti korisnika da su zahtevane metode zastarele ili neadekvatni.     
 2. U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, laboratorija ANAHEM će angažovati kompetentnog eksternog isporučioca usluge ispitivanja, o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje.
 3. Sve informacije dobijene ili nastale tokom realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverljivim.  Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, laboratorija ANAHEM će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je to zabranjeno zakonom. Obaveza poverljivosti ne prestaje da važi raskidom ugovora, odnosno prestankom saradnje sa korisnicima.
 4. Laboratorija ANAHEM će obavestiti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući odstupanja od specificiranih uslova, izveštaj o ispitivanju će sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiče ovo odstupanje.
 5. ANAHEM je dogovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju/merenju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobije od korisnika može da utiče na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovornosti.
 6. Laboratorija pri davanju izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili standardom, a na zahtev korisnika, primenjuje pravilo odlučivanja opisano u nastavku teksta, osim ako isto nije sadržano u zahtevanoj specifikaciji ili standardu.

Opšte pravilo odlučivanja koje laboratorija Anahem primenjuje u svom radu je jednostavno prihvatanje ili podeljeni rizik. Na osnovu ovog pravila, laboratorija Anahem i korisnik rezultata ispitivanja su saglasni da prihvataju usaglašavanje (ili u suprotom odbacivanje) predmeta ispitivanja čije svojstvo ima izmerenu vrednosti (rezultat) u intervalu prihvatljivosti.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak USAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

 • Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću se nalazi u okviru specifikacije
 • Rezultat je u okvirima specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću prelazi okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak NEUSAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

 • Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću je van okvira specifikacije
 • Odluke o prihvatanju ili odbijanju ispitivanih predmeta zasnivaju se na izmerenim vrednostima.
  Rezultat je van okvira specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću ulazi u okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

 

 1. Odgovornost osoblja laboratorija ANAHEM je da kompetentno, stručno i nepristrasno izvrši ugovoreno ispitivanje. U slučaju prigovora, korisnik treba isti da dostavi pisanim putem na adresu ANAHEM doo Beograd, Mocartova 10, 11160 Beograd ili na e-mail adresu analize@anahem.org . U slučaju zahteva zainteresovanih strana, laboratorija ANAHEM će obezbediti da im procedura za postupanje sa prigovorima bude dostupna.

Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.

[1] U Laboratoriji ANAHEM vrše se hemijska, fizičko-hemijska, fizička, mikrobiološka i radiološka ispitivanja raznih materijala iz životne sredine (voda, vazduh, zemljište, otpad, sediment), hrane, predmeta opšte upotrebe, tehnoloških proizvoda, biohemijska hrane, senzorska, biološka i biohemijska ispitivanja hrane. Laboratorija Anahem radi i merenja buke i uslova radne okoline, ispitivanje kvaliteta vazduha na terenu, kao i uzorkovanje hrane, vode, otpada, zemljšta, otpadnog gasa, predmeta opšte upotrebe i uzoraka sa površina.

Opšti uslovi poslovanja se primenju od 30.11.2020.