PRAVILA
POSLOVANJA

Opšta pravila poslovanja ANAHEM DOO BEOGRAD

Sve Usluge[1] koje  Anahem doo Beograd (u daljem tekstu laboratorija ANAHEM) nudi i ugovara, se obavljaju prema sledećim opštim uslovima:

Laboratorijska ispitivanja se sprovode u skladu sa:

         – tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,

         – dokumentovanim metodama laboratorije, procedurama i instrukcijama.

Ukoliko korisnik nema specifične zahteve, ispitivanje će se obaviti primenom odgovarajućih metoda ispitivanja (akreditovanih metoda u okviru obimu akreditacije dostupnim na www.registar.ats.rs  pretragom 01-261 ili prema drugim referentnim dokumentima), koja omogućava ispunjenje zahteva korisnika.

Korisnik ispitivanja je obavezan da blagovremeno, pisanim zahtevom obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost navedenih informacija. Ukoliko korisnik zahteva da se ispitivanja obave zastarelom ili neadekvatnom metodom, laboratorija Anahem će obavestiti korisnika da su zahtevane metode zastarele ili neadekvatni.    

U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, laboratorija ANAHEM će angažovati kompetentnog eksternog isporučioca usluge ispitivanja, o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje.

Sve informacije dobijene ili nastale tokom realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverljivim.  Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, laboratorija ANAHEM će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je to zabranjeno zakonom. Obaveza poverljivosti ne prestaje da važi raskidom ugovora, odnosno prestankom saradnje sa korisnicima.

Laboratorija ANAHEM će obavestiti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući odstupanja od specificiranih uslova, izveštaj o ispitivanju će sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiče ovo odstupanje.

ANAHEM je dogovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju/merenju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobije od korisnika može da utiče na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovornosti.

Laboratorija pri davanju izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili standardom, a na zahtev korisnika, primenjuje pravilo odlučivanja opisano u nastavku teksta, osim ako isto nije sadržano u zahtevanoj specifikaciji ili standardu.

Opšte pravilo odlučivanja koje laboratorija Anahem primenjuje u svom radu je jednostavno prihvatanje ili podeljeni rizik. Na osnovu ovog pravila, laboratorija Anahem i korisnik rezultata ispitivanja su saglasni da prihvataju usaglašavanje (ili u suprotom odbacivanje) predmeta ispitivanja čije svojstvo ima izmerenu vrednosti (rezultat) u intervalu prihvatljivosti.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak USAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću se nalazi u okviru specifikacije

Rezultat je u okvirima specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću prelazi okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak NEUSAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću je van okvira specifikacije

Odluke o prihvatanju ili odbijanju ispitivanih predmeta zasnivaju se na izmerenim vrednostima.

Rezultat je van okvira specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću ulazi u okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Kod ispitivanja otpadnog gasa primenjuje se pravilo odlučivanja definisano Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađenja („Sl. glasnik RS”, br. 5/2016), član 31. Isti definiše da prilikom  poređenja  izmerenih  vrednosti  sa  graničnim  vrednostima  emisija,  smatra  se  da  je stacionarni izvor zagađivanja usklađen sa zahtevima datim u propisu u pogledu emisije za pojedine zagađujuće materije, ako je najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije (Em) umanjena za mernu nesigurnost manja ili jednaka propisanoj graničnoj vrednosti (GVE).

Kod ispitivanja uzoraka hrane na prisustvo i nivo ostataka sredstva za zaštitu bilja (pesticida), primenjuje se pravilo definisano u Dokumentu br. SANTE/11312/2021.  Pri utvrđivanju prekoračenja MDK laboratorije uzimaju u obzir proširenu mernu nesigurnost. Ako se od izmerenevrednosti (X)  prekoračenja MDK oduzme  proširena merne nesigurnosti U (koja predstavlja 50% od izmerene vrednosti),  i razlika je manja ili jednaka sa MDK onda su prekoračenja MDK vrednosti unutar opsega prihvatanja i uzorak je usaglašen.

 

Za hranu koja je namenjena za odojčad i malu decu, uzorci se ocenjuju na predloženim proizvodima koji su spremni za konzumaciju ili pripremljeni u skladu sa uputstvima proizvođača, uzimajući u obzir MDK utvrđene propisima kojima se uređuje zdravstvena ispravnost dijetetskih proizvoda. Kada se takva hrana može konzumirati onako kako se prodaje i kako je pripremljena, rezultati se saopštavaju na ne-pripremljenom proizvodu koji se kao takav prodaje.

Kod merenja buke u životnoj sredini, pravilo odlučivanja definiše se tako da se merodavna vrednost ukupne buke upoređuje sa sa graničnim vrednostima buke u životnoj sredini, ne uzimajući u obzir mernu nesigurnost. Ispitivani izvori buke usaglašeni su sa istim ako je merodavni nivo Leq ≤ GVE

Kod mikrobioloških metoda ispitivanja merna nesigurnost svih merljivih komponenti nesigurnosti je uključena u proces mikrobioloških ispitivanja za svaki faktor posebno, obzirom da se u mikrobiologiji za kvalitativne metode ne može definisati merna nesigurnost. Prihvaćeno je da u kontrolisanim uslovima ispitivanja ima nizak nivo rizika na rezultat ispitivanja i ne iskazuje se u izveštaju o ispitivanju.


Odgovornost osoblja laboratorija ANAHEM je da kompetentno, stručno i nepristrasno izvrši ugovoreno ispitivanje. U slučaju prigovora, korisnik treba isti da dostavi pisanim putem na adresu ANAHEM doo Beograd, Mocartova 10, 11160 Beograd ili na e-mail adresu analize@anahem.org . U slučaju zahteva zainteresovanih strana, laboratorija ANAHEM će obezbediti da im procedura za postupanje sa prigovorima bude dostupna.

Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.

[1] U Laboratoriji ANAHEM vrše se hemijska, fizičko-hemijska, fizička, mikrobiološka i radiološka ispitivanja raznih materijala iz životne sredine (voda, vazduh, zemljište, otpad, sediment), hrane, predmeta opšte upotrebe, tehnoloških proizvoda, biohemijska hrane, senzorska, biološka i biohemijska ispitivanja hrane. Laboratorija Anahem radi i merenja buke i uslova radne okoline, ispitivanje kvaliteta vazduha na terenu, kao i uzorkovanje hrane, vode, otpada, zemljšta, otpadnog gasa, predmeta opšte upotrebe i uzoraka sa površina.

Opšti uslovi poslovanja se primenju od 30.11.2020.