PRAVILA
POSLOVANJA

Opšta pravila poslovanja ANAHEM DOO BEOGRAD

Sve Usluge[1] koje  Anahem doo Beograd (u daljem tekstu laboratorija ANAHEM) nudi i ugovara, se obavljaju prema sledećim opštim uslovima:

Laboratorijska ispitivanja se sprovode u skladu sa:

         – tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,

         – dokumentovanim metodama laboratorije, procedurama i instrukcijama.

Ukoliko korisnik nema specifične zahteve, ispitivanje će se obaviti primenom odgovarajućih metoda ispitivanja (akreditovanih metoda u okviru obimu akreditacije dostupnim na www.registar.ats.rs  pretragom 01-261 ili prema drugim referentnim dokumentima), koja omogućava ispunjenje zahteva korisnika.

Korisnik ispitivanja je obavezan da blagovremeno, pisanim zahtevom obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost navedenih informacija. Ukoliko korisnik zahteva da se ispitivanja obave zastarelom ili neadekvatnom metodom, laboratorija Anahem će obavestiti korisnika da su zahtevane metode zastarele ili neadekvatni.    

U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, laboratorija ANAHEM će angažovati kompetentnog eksternog isporučioca usluge ispitivanja, o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje.

Sve informacije dobijene ili nastale tokom realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverljivim.  Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, laboratorija ANAHEM će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je to zabranjeno zakonom. Obaveza poverljivosti ne prestaje da važi raskidom ugovora, odnosno prestankom saradnje sa korisnicima.

Laboratorija ANAHEM će obavestiti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući odstupanja od specificiranih uslova, izveštaj o ispitivanju će sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiče ovo odstupanje.

ANAHEM je dogovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju/merenju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobije od korisnika može da utiče na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovornosti.

Laboratorija pri davanju izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili standardom, a na zahtev korisnika, primenjuje pravilo odlučivanja opisano u nastavku teksta, osim ako isto nije sadržano u zahtevanoj specifikaciji ili standardu.

Opšte pravilo odlučivanja koje laboratorija Anahem primenjuje u svom radu je jednostavno prihvatanje ili podeljeni rizik. Na osnovu ovog pravila, laboratorija Anahem i korisnik rezultata ispitivanja su saglasni da prihvataju usaglašavanje (ili u suprotom odbacivanje) predmeta ispitivanja čije svojstvo ima izmerenu vrednosti (rezultat) u intervalu prihvatljivosti.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak USAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću se nalazi u okviru specifikacije

Rezultat je u okvirima specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću prelazi okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Laboratorija Anahem će smatrati uzorak NEUSAGLAŠENIM u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:

Rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću je van okvira specifikacije

Odluke o prihvatanju ili odbijanju ispitivanih predmeta zasnivaju se na izmerenim vrednostima.

Rezultat je van okvira specifikacije, a sa proširenom mernom neisugrnošću ulazi u okvire specifikacije sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Odgovornost osoblja laboratorija ANAHEM je da kompetentno, stručno i nepristrasno izvrši ugovoreno ispitivanje. U slučaju prigovora, korisnik treba isti da dostavi pisanim putem na adresu ANAHEM doo Beograd, Mocartova 10, 11160 Beograd ili na e-mail adresu analize@anahem.org . U slučaju zahteva zainteresovanih strana, laboratorija ANAHEM će obezbediti da im procedura za postupanje sa prigovorima bude dostupna.

Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.

[1] U Laboratoriji ANAHEM vrše se hemijska, fizičko-hemijska, fizička, mikrobiološka i radiološka ispitivanja raznih materijala iz životne sredine (voda, vazduh, zemljište, otpad, sediment), hrane, predmeta opšte upotrebe, tehnoloških proizvoda, biohemijska hrane, senzorska, biološka i biohemijska ispitivanja hrane. Laboratorija Anahem radi i merenja buke i uslova radne okoline, ispitivanje kvaliteta vazduha na terenu, kao i uzorkovanje hrane, vode, otpada, zemljšta, otpadnog gasa, predmeta opšte upotrebe i uzoraka sa površina.

Opšti uslovi poslovanja se primenju od 30.11.2020.

sr Serbian
X