ISPITIVANJE OTPADNI GAS (EMISIJA) VAZDUH

 

U delokrugu rada ANAHEM laboratorije velika je pažnja posvećena ispitivanjima zagađenja vazduha. Navedena ispitivanja se obavljaju primenom adekvatnih, rerefentnih metoda merenja koje su predviđene Zakonom o zaštiti vazduha i odgovarajućim podzakonskim propisima – Uredbama.

Posedujemo ovlašćenja  Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za merenje emisije zagađujućih materija.Merenje emisije zagađujućih materija  u vazduh predstavlja  skup postupaka i metoda kojim se određuju koncentracije zagađujućih materije na samom emiteru (tačkastom izvoru). Tačkasti izvor je izvor zagađivanja kod koga se zagađujuće materije ispuštaju u vazduh kroz za to posebno definisane  ispuste (dimnjak, cev) ili kroz nekoliko ispusta povezanih na zajednički ispust. Ova ispitivanja se obavljaju primenom propisanih automatskih i manuelnih  metoda merenja uz određivanje čitavog niza parametara zagađenja. Akreditovani smo za sledeće parametre u otpadnom gasu:

 • praškaste materije ,
 • gasovi (CO, CO2, O2, NOx, SO2)
 • TOC,
 • gasoviti hloridi izraženi kao HCl,
 • fluoridi u gasovitom stanju,
 • policiklični aromatični ugljovodonici (PAH),
 • formaldehid,
 • amonijak,
 • vodena para,
 • vodonik sulfid,
 • dioksini i furani
 • gasovita organska jedinjenja (ksilen (o, m, p)),
 • fizički parametri: brzina strujanja, protok, temperature, pritisak

 

Za merenje emisije zagađujućih materija u vazduh koristi se najsavremenija merna opreme i instrumenti (gasni analizatori proizvođača HORIBA, SIGNAL GROUP, MRU i LANDTEC, sistemi za uzorkovanje otpadnog gasa TCR TECORA i DADOLAB u delu terenskih merenja i uzorkovanja, kao i različita stacionarna laboratorijska oprema za analizu uzoraka vazduha).