ISPITIVANJE VAZDUH KVALITET (IMISIJA)

 

Ispitivanje kvaliteta vazduha ambijenta

Laboratorija ANAHEM DOO BEOGRAD je akreditovana za uzorkovanje i analizu parametara u svrhu ispitivanja kvaliteta vazduha ambijenta. Posedujemo ovlašćenja  Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za ispitivanje kvaliteta vazduha.

Akreditovani smo za sledeće parametre u ambijentalnom vazduhu: SO2, NO, NO2, O3, CO, PM10, PM2,5, metali u česticama PM10, ukupne suspendovane čestice, taložne materije, čađ, meteorološki parametri (temperatura, brzina vetra, pravac vetra, relativna vlažnost, barometarski pritisak, padavine) (meteorološka stanica)

Uređaji za uzorkovanje suspendovanih čestica u vazduhu (PM2.5/PM10)

Osmokanalni sistemi za uzorkovanje vazduha ambijenta