SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
(ISO 9001:2015; Sertifikat br. 18457/0)
SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
(ISO 14001:2015; Sertifikat br. 03244/0)
SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU
(ISO 45001:2018; Sertifikat br. 00203/0)

ISPITIVANJE OTPADA. UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADA (uzorkovanje, karakterizacija (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) i klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje) Ovlašćenje br. 19-00-00751/2018-06 Ministarstva zaštite životne sredine

MONITORING ZEMLJIŠTA (uzorkovanje, fizika i hemijska ispitivanja).  Ovlašćenje br. 353-00-02449/4/2019-04 Ministarstva zaštite životne sredine

ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA (hrane) I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (fizičko-hemijske analize, mikrobiološke analize i superanalize). Rešenje br. 530-02-159/2017-10 Ministarstva zdravlja

ISPITIVANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA (mikrobiološka, hemijska i radiološka ispitivanja). Rešenje br. 323-06-8048/2019-05

ISPITIVANJE VODE. UZORKOVANJE I FIZIČKO-HEMIJSKA, MIKROBIOLOŠKA I RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA. Ovlašćenje br. 325-00-1649/2016-07 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA. Dozvola br. 353-01-00935/1/2016-17 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

MERENJE KVALITETA VAZDUHA. Dozvola br. 353-01-00247/2013-08 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI. Rešenje br. 353-01-002012016-16 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

MERENJE SADRŽAJA RADIONUKLIDA (voda za piće, životne namirnice, stočna hrana, lekovi, predmeti opšte upotrebe, građevinski material, veštačka đubriva, rude, metalni proizvodi primarnog oblika, mineralne sirovine, sekundarne sirovine i drugo). OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, I TO: POJEDINA ISPITIVANJA U OBLASTI MONITORINGA, GAMA SPEKTROMETRIJSKA ISPITIVANJA I ISPITIVANJA UKUPNE ALFA I UKUPNE BETA AKTIVNOSTI. Ovlašćenje br. 532-01-00043/2018-02/1 Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti br. 164-00-00079/2014-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – BIOLOŠKE ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti br. 164-02-00070/2015-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MERENJE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE. Ovlašćenje br. 532-01-00060/2016-02 Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije